Informații generale

     Consiliul Asociației Centrale este un organ colegial care reprezintă interesele membrilor Asociației Centrale în perioada dintre adunările generale ale Asociației Centrale în limita competenței sale, aprobă reglementările și politica Asociației Centrale, supraveghează activitatea organului executiv și conduce activitatea Asociației Centrale. Consiliul este subordonat Adunării generale a membrilor Asociației Centrale. Consiliul este ales de Adunarea generală a membrilor Asociației Centrale și este format din 7 persoane, aleși pe o perioadă de 4 ani, cu condiția realegerii a cel puțin jumătate din membrii la fiecare 2 ani. Rezerva Consiliului este formată din 2 membri supleanți.

 

Competența Consiliului

 

       Consiliul Asociației Centrale are următoarele competențe:

 1. adoptarea hotărîrilor privind convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare prin discutarea în prealabil a chestiunilor care urmează să fie examinate de către Adunarea generală a membrilor și organizarea întocmirii documentelor necesare;

 2. aprobarea proiectului statutului Asociației Centrale, precum și propunerile de modificare sau completare ale acestuia;

 3. supravegherea și asigurarea îndeplinirii hotărîrilor Adunării Generale a membrilor; .

 4. adoptarea hotărîrilor privind primirea sau excluderea membrilor în \ din asociație;

 5. aprobarea politicilor privind investițiile, personalul și alte politici legate de activitatea Asociației Centrale, asumarea responsabilității privind implementarea politicilor și controlul executării lor;

 6. aprobarea regulamentului de activitate al organului executiv, al comitetului de credite, al fondului de lichidități și al altor reglementări ce țin de activitatea Asociației Centrale, cu excepția regulamentelor care, potrivit statutului, sunt de competența Adunării generale;

 7. aprobarea rapoartelor trimestriale de gestiune, prezentate de directorul general;

 8. asigurarea deținerii Registrului membrilor Asociației Centrale;

 9. desemnarea și revocarea directorului general și a membrilor direcției executive;

 10. aprobarea în prealabil a actelor juridice cu conflict de interese;

 11. aprobarea contractării creditelor bancare și a împrumuturilor, garanțiile bancare, aprobarea transmiterii în garanție a bunurilor Asociației Centrale;

 12. delegarea aprobării împrumuturilor organului executiv, în conformitate cu politica de gestiune a activelor;

 13. aprobarea și monitorizarea executării bugetului anual;

 14. prezentarea Adunării generale a unui raport anual al Consiliului privind activitatea sa, precum și activitatea Asociației Centrale, inclusiv privind executarea bugetului;

 15. adoptarea hotărîrilor privind gestionarea și utilizarea rezervelor Asociației Centrale prevăzute la art.16 din Statutul Asociației Centrale;

 16. aprobarea nomenclatorului informațiilor și documentelor confidențiale, inclusiv cele care conțin secretul comercial, modulul și nivelul de acces la acestea;

 17. adoptarea deciziei privind achiziționarea bunurilor care aparțin debitorului în schimbul rambursării împrumuturilor și dobânzilor expirat, precum și a altor plăți, în conformitate cu contractul de împrumut, pentru a fi utilizate în activitatea Asociației Centrale, ținând seama de necesitățile acesteia;

 18. adoptarea deciziei privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate și / sau grupurile de persoane, care acționează în comun cu persoanele afiliate,

 19. subrogarea membrilor retrimisului consiliului asociației cu membri din rîndul celor supleanți;

 20. aprobarea regulamentelor filialelor și reprezentanțelor, precum și desemnarea și revocarea conducătorilor acestora;

 21. aprobarea business-planului asociației

 22. adoptarea altor decizii, care nu țin de competența exclusivă a Adunării generale.

 

Componența consiliului Asociației Centrale

Președintele consiliului:

Alexei BURLAC, director executiv al AEÎ Primcredit, tel. 068628499, director@primcredit.md ;

Secretarul consiliului:

Alla SNIȚCAIA, director executiv al AEÎ Soroca, tel. 069307331, soroca@aei.md ;

Membrii consiliului:

Vasile TABARCEA, director executiv al AEÎ Credite Larga, tel. 068869491, credite.larga@aei.md ;

Vasile BACALOV, director executiv al AEÎ Sofmicrocredit, tel. 069180974, sofmicrocredit@aei.md ;

Ecaterina URSU, director executiv al AEÎ Lozova, tel. 069993452, lozova@aei.md ;

Nina ERHAN, director executiv al AEÎ Economcredit, tel. 079013226, economcredit@aei.md ;

Ion SANDU, director executiv al AEÎ Holercani, tel. 067135885, holercani@aei.md