Informație generală

     Consiliul Asociației Centrale este un organ colegial care reprezintă interesele membrilor Asociației Centrale  în perioada dintre adunările generale ale Asociației Centrale în limita competenței sale, aprobă regulamentele și politicile Asociației Centrale, supraveghează activitatea Organului executiv și conduce activitatea Asociației Centrale. Consiliul este subordonat Adunării generale a membrilor Asociației Centrale. Consiliul se alege de Adunarea generală a membrilor Asociației Centrale și este format din 7 personae, aleși pe un termen de 4 ani, cu condiția realegerii a cel puțin jumătate din membri la fiecare 2 ani. Rezerva Consiliului este formată din 2 membri supleanți.

 

Competenţa Consiliului

 

       Consiliul al Asociaţiei Centrale are următoarele competențe:

 1. adoptarea hotărîrilor privind convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare prin discutarea în prealabil a chestiunilor, care urmează să fie examinate de către Adunarea generală a membrilor şi organizarea întocmirii documentelor necesare;

 2. aprobarea proiectului statutului Asociaţiei Centrale, precum şi propunerile de modificare sau completare ale acestuia;

 3. supravegherea şi asigurarea îndeplinirii hotărîrilor Adunării Generale a membrilor;.

 4. adoptarea hotărîrilor privind primirea sau excluderea membrilor în\din asociaţie;

 5. aprobarea politicilor referitoare la investiţii, personal şi a altor politici referitoare la activitatea Asociaţiei Centrale, asumarea responsabilităţii privind implementarea politicilor şi controlul executării lor;

 6. aprobarea regulamentului de activitate a organului executiv, comitetului de creditare, fondului de lichidităţi şi altor regulamente ce ţin de activitatea Asociaţiei Centrale, cu excepţia regulamentelor care potrivit statutului sunt de competenţa Adunării generale;

 7. aprobarea rapoartelor de gestiune trimestriale, prezentate de directorul general;

 8. asigurarea ţinerii Registrului membrilor Asociaţiei Centrale;

 9. desemnarea şi revocarea directorului general şi membrilor direcţiei executive;

 10. aprobarea în prealabil a actelor juridice cu conflict de interese;

 11. aprobarea contractării creditelor bancare şi împrumuturilor, a garanţiilor bancare, aprobarea transmiterii în gaj a bunurilor Asociaţiei Centrale;

 12. delegarea aprobării împrumuturilor organului executiv, în conformitate cu politica de gestiune a activelor;

 13. aprobarea şi monitorizarea executării bugetului anual;

 14. prezentarea Adunării generale a raportului anual al Consiliului privind activitatea sa, precum şi activitatea Asociaţiei Centrale, inclusiv privind executarea bugetului;

 15. adoptarea hotărîrilor privind gestionarea şi utilizarea rezervelor Asociaţiei Centrale prevăzute la art.16 din Statutul Asociaţiei Centrale;

 16. aprobarea nomenclatorului informaţiilor şi documentelor confidenţiale, inclusiv celor ce conţin secret comercial, modului şi nivelului de acces la acestea;

 17. adoptarea deciziei privind achiziţionarea bunurilor care aparţin debitorului în schimbul rambursării împrumuturilor şi dobînzilor expirate, precum şi altor plăţi, conform contractului de împrumut, pentru a fi utilizate în activitatea Asociaţiei Centrale, reieşind din necesităţile acesteia;

 18. adoptarea deciziei privind încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane, care acţionează în comun cu persoanele afiliate,

 19. subrogarea membrilor retraşi ai consiliului asociaţiei cu membri din rîndul celor supleanţi;

 20. aprobrea regulamentelor filialelor şi reprezentanţelor, precum şi desemnarea şi revocarea conducătorilor acestora;

 21. aprobarea business-planului asociaţiei

 22. adoptarea altor decizii, care nu ţin de competenţa exclusivă a Adunării generale.

 

Componența consiliului Asociației Centrale

Președintele consiliului:

Alexei BURLAC, Director executiv al AEÎ Primcredit, tel. 068628499, director@primcredit.md;

Secretarul consiliului:

Alla SNIȚCAIA, Director executiv al AEÎ Soroca, tel. 069307331, soroca@aei.md;

Membrii consiliului:

Vasile TABARCEA, Director executiv al AEÎ Credite Larga, tel. 068869491, credite.larga@aei.md;

Vasile BACALOV, Director executiv al AEÎ Sofmicrocredit, tel. 069180974, sofmicrocredit@aei.md;

Ecaterina URSU, Director executiv al AEÎ Lozova, tel. 069993452, lozova@aei.md;

Nina ERHAN, Director executiv al AEÎ Economcredit, tel. 079013226, economcredit@aei.md;

Ion SANDU,  Director executiv al AEÎ Holercani, tel. 067135885, holercani@aei.md